UAV-RPAS |  Termografía |  DGPS+SONAR |  HRPT NOAA |  Meteodata |  Formación |  Prensa |  AMDC-Cíes |  Web persoal

Página principal

Estación Meteorolóxica

A Estación Meteorolóxica é unha unidade remota de medida, rexistro e transmisión de datos que se denomina xenericamente SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (SAD). Este tipo de unidades tamén se denominan como REXISTRADORES DIXITAIS, DATALOGGERS, DATATAKERS, etc; polo seu alto grao de funcionalidade, preferimos a denominación SAD, que engloba a idea de SISTEMA por realizar moitas máis funcións que un simple rexistrador de datos (Datalogger), como son o proceso previo dos datos, a xestión das comunicacións, a xeración automática de alarmas, etc., e incluso, a transmisión de imaxes.

Ten aplicación en moi diversos campos da meteoroloxía, a hidroloxía ou a vixilancia medioambiental, sendo tamén equipos idóneos para a medida e o control de procesos industriais, en todos aqueles casos nos que se precise realizar un almacenamento remoto da información, para deixar constancia dos valores históricos dos parámetros medidos, alarmas xeradas, ou comandos de control activados pola unidade, durante o proceso industrial en cuestión.

dotación
Dotación instrumental, características e aplicacións
85 KB

Acceso aos datos da estación meteorolóxica e solar

Lecturas en tempo real, resumos en táboas, resumos en gráficos e históricos

(Buscar Estaciones->Seleccione provincia: Pontevedra->Seleccione Ayuntamiento: Vigo->Estaciones en el entorno de Vigo: Vigo-Campus. Vigo (PO)-> pulsar + en Vigo-campus -> Mis estaciones -> clic en punto azul de Vigo-campus para hacerla Favorita)


UAV-RPAS |  Termografía |  DGPS+SONAR |  HRPT NOAA |  Meteodata |  Formación |  Prensa |  AMDC-Cíes |  Web persoal

© Copyright Servizo de Detección Remota - CACTI - Universidade de Vigo